Uchwała Zarządu AITK z dnia 02.02.2021 roku

Uchwała podjęta podczas posiedzenia

Zarządu Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej

Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

dnia 02.02.2021 roku

Uchwała nr 34

Zarządu

Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

z dnia 02.02.2021 roku

§1

Zarząd Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej Polskie Towarzystwo Kardiologiczne („AITK”) wprowadza do stosowania w AITK

Regulamin organizacji posiedzeń i zdalnych głosowań władz AITK o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 34 Zarządu Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej  z dnia 02.02.2021 roku

 

Regulamin organizacji posiedzeń i zdalnych głosowań władz Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

 

§ 1

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) dotyczy organizacji posiedzeń i głosowania zdalnego władz Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej („AITK”) za pośrednictwem sytemu członkowskiego PTK („System”) oraz aplikacji ZOOM („Aplikacja ZOOM”).
 2. Posiedzenie odbywa się poprzez Aplikację ZOOM w grupie stworzonej dla celów posiedzenia oraz poprzez System w zakresie dotyczącym głosowania.
 3. Posiedzenia są nagrywane w Aplikacji ZOOM lub za pośrednictwem urządzeń do utrwalania dźwięku i uczestnicy winni być o tej okoliczności poinformowani.
 4. System zapewnia możliwość zachowania tajności głosowania, gdy takie jest wymagane oraz bezpieczeństwo danych obejmujące m. in. szyfrowane łącze oraz konieczność indywidulanego logowania.
 5. System winien być wykorzystywany zgodnie z instrukcjami – odpowiednio – dla administratorów stanowiącą Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz dla użytkowników – stanowiącą Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 6. System dostępny jest pod adresem https://ptk.gbbsoft.pl/Resolutions. Strona posiada ważny certyfikat SSL zabezpieczający połączenie z witryną.
 7. Administratorem technicznym Systemu jest Piotr Maciejewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „GBB SOFTWARE – PIOTR MACIEJEWSKI („GBB”), z którym można się kontaktować telefonicznie pod nr tel.: +48 605090409. oraz mailowo na adres e-mail: ptkczlonkowei@gbbsoft.pl.
 8. Obsługę głosowania przy wykorzystaniu Systemu można przeprowadzić we własnym zakresie stosując instrukcje, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, bądź zamówić obsługę glosowania w GBB. Zamówienia mogą być dokonywane przez osobę uprawnioną z ramienia władz AITK.
 9. Z Aplikacji ZOOM, w ramach wykupionej przez PTK licencji, można korzystać dla maksymalnie 500 uczestników. Dla skorzystania z Aplikacji ZOOM dla większej ilości uczestników konieczne jest uprzednie wykupienie odrębnej licencji i należy to zrobić tak aby zapewniony był do niej dostęp na potrzeby posiedzenia, przy czym jest możliwe skorzystanie
  z Aplikacji ZOOM samodzielnie lub skorzystanie z obsługi Biura Zarządu Głównego PTK, za uprzednim uzgodnieniem z Dyrektorem Biura Zarządu Głównego.
 10. Weryfikacja obecności na posiedzeniu następuje poprzez zgłoszenie obecności w Systemie zgodnie z instrukcją dla użytkowników.
 11. Listę obecności na posiedzeniu (pobraną z Systemu) potwierdza podpisem przewodniczący danego posiedzenia i przekazuje protokolantowi lub sekretarzowi.
 12. Za nadzór merytoryczny i procedurę przebiegu posiedzenia odpowiada przewodniczący danego posiedzenia.
 13. Zwoływanie i przebieg poszczególnych posiedzeń winno następować zgodnie ze statutem PTK.

§ 2

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd AITK o przyjęciu do Regulaminu do stosowania.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy przewidzianej dla wprowadzenia Regulaminu w życie.
 3. Załączniki do Regulaminu stanowią jego integralną część.
 4. Regulamin jest dostępny na stronie AITK: www.aitk.pl