Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej PTK

Regulamin Organizacyjny

Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Asocjacja Intensywnej Terapii Kardiologicznej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („Asocjacja PTK”) jest terenową jednostką organizacyjną Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”) z siedzibą w Warszawie utworzoną na podstawie statutu PTK, wyodrębnioną pod względem organizacyjnym
  i ekonomiczno-finansowym i może posługiwać się skrótem Asocjacja Intensywnej Terapii Kardiologicznej PTK.
 2. Siedzibą Asocjacji PTK jest Warszawa.
 3. Asocjacja PTK nie ma osobowości prawnej.
 4. Asocjacja PTK działa zgodnie z niniejszym regulaminem, statutem PTK i innymi aktami wewnętrznymi obowiązującymi w PTK oraz zgodnie z obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.
 1. Asocjacja PTK działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W kontaktach zagranicznych Asocjacja PTK używa nazwy „Association of Intensive Cardiac Care”, (AICC).

Rozdział 2

Cele i zadania Asocjacji PTK

§ 2

Asocjacja PTK realizuje wszystkie cele statutowe PTK.

§3

 1. Do zadań Asocjacji PTK należy w szczególności:

Rozdział 3

Jednostki i ciała wewnętrzne Asocjacji PTK

§ 4

 1. W ramach Asocjacji PTK mogą działać następujące jednostki i ciała wewnętrzne:
 1. Grupy Robocze Asocjacji PTK („Grupy Robocze”);
 2. Rady konsultacyjne Asocjacji PTK („Rady”);
 3. Sekcje Asocjacji PTK („Sekcje”);
 4. Komisja Wyborcza („Komisja Wyborcza”),
 5. inne, powołane przez Walne Zgromadzenie Członków Asocjacji PTK.
 6. Wszystkie jednostki i ciała wewnętrzne Asocjacji PTK działają zgodnie
  z niniejszym regulaminem, statutem PTK i innymi aktami wewnętrznymi obowiązującymi w PTK oraz zgodnie z obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.

§ 5

 1. Asocjacja PTK może tworzyć Grupy Robocze na rzecz badania i rozwoju konkretnych zagadnień z zakresu intensywnej terapii kardiologicznej oraz szkoleń lekarzy, wydawania indywidualnych certyfikatów o nabytych umiejętnościach oraz akredytacji Oddziałów Intensywnej Terapii Kardiologicznej.
 2. Grupy Robocze są powoływane lub rozwiązywane przez Zarząd Asocjacji PTK, na wniosek co najmniej 10 Członków Asocjacji PTK.
 3. Organizację i działanie Grupy Roboczej określa regulamin działania Grupy Roboczej przyjęty przez Zarząd Grupy Roboczej w drodze uchwały i zatwierdzony przez Zarząd Asocjacji PTK.

§ 6

 1. Asocjacja PTK może tworzyć Rady skupiające lekarzy, pielęgniarki oraz inne osoby zawodowo związane z medycyną w celu prowadzenia prac nad zagadnieniami leżącymi we wspólnym interesie Asocjacji PTK, w szczególności z zakresu intensywnej terapii kardiologicznej.
 2. Rady są powoływane i odwoływane przez Zarząd Asocjacji PTK, na wniosek co najmniej 10 Członków Asocjacji PTK.
 3. Organizację i działanie Rady określa regulamin działania Rady zatwierdzony przez Zarząd Rady w drodze uchwały i zatwierdzony przez Zarząd Asocjacji PTK.

§ 7

 1. Asocjacja PTK może tworzyć Sekcje w celu promocji i rozwoju określonych obszarów wiedzy specjalistycznej związanej z intensywną terapią kardiologiczną.
 2. Sekcje są powoływane i odwoływane przez Zarząd Asocjacji PTK, na wniosek co najmniej 10 Członków Asocjacji PTK.
 3. Organizację i działanie poszczególnych Sekcji określa regulamin działania Sekcji zatwierdzony przez Zarząd Sekcji w drodze uchwały i zatwierdzony przez Zarząd Asocjacji PTK.

§ 8

 1. W Asocjacji PTK może działać Komisja Wyborcza, w której skład wchodzi od 3 do 5 Członków, w tym Przewodniczący wybrany przez Komisję Wyborczą spośród Członków Komisji Wyborczej. Ostateczną liczbę Członków Komisji Wyborczej
  w danej kadencji ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Asocjacji PTK.
 2. Członkowie Komisji Wyborczej wybierani są przez Walne Zgromadzenie Członków Asocjacji PTK.
 3. Kadencja Komisji Wyborczej trwa 1 (jeden) rok i jest wspólna dla wszystkich Członków Komisji Wyborczej.
 4. Zadaniem Komisji Wyborczej jest zbieranie zgłoszeń kandydatów na stanowiska
  we władzach Asocjacji PTK i przedstawianie ich Zarządowi Asocjacji PTK.
 5. Członek Komisji Wyborczej w okresie pełnienia funkcji oraz w okresie 1 (jednego) roku od zakończenia jej pełnienia nie może kandydować na członka władz Asocjacji PTK.
 6. Zgłoszenia kandydatów do władz Asocjacji PTK winny być składane są do Komisji Wyborczej w formie pisemnej.
 7. Uzupełnienie składu Członków Komisji Wyborczej Asocjacji PTK winno zostać dokonane w przypadku, gdyby łączna liczba Członków Komisji Wyborczej Asocjacji PTK stała się mniejsza niż 3 Członków. Do czasu przeprowadzenia wyborów uzupełniających Komisja Wyborcza Asocjacji PTK działa w zmniejszonym składzie.
 8. Żaden z Członków Komisji Wyborczej Asocjacji PTK nie otrzymuje wynagrodzenia
  z tytułu sprawowania swojej funkcji.
 9. Każdy Członek Komisji Wyborczej Asocjacji PTK jest uprawniony do otrzymania zwrotu udokumentowanych kosztów podróży, poniesionych w związku
  z wykonywaniem swoich obowiązków.

Rozdział 4

Członkostwo w Asocjacji PTK

§ 9

 1. Członkowie Asocjacji PTK są Członkami PTK.
 2. Z dniem ukonstytuowania się Asocjacji PTK dotychczasowi Członkowie Sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicznej PTK stają się automatycznie Członkami Asocjacji PTK bez konieczności składania odrębnego oświadczenia.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 1 niniejszego paragrafu z uwzględnieniem statusu członkostwa
  w PTK i wynikających z tego praw i obowiązków (członek: kandydat, zwyczajny, zagraniczny, wspierający („Członek PTK”), Członkiem Asocjacji PTK może zostać każdy Członek PTK, który złoży wniosek do Zarządu Asocjacji PTK o wpisanie na listę Członków Asocjacji PTK.
 4. Listę Członków Asocjacji PTK prowadzi Sekretarz Zarządu Asocjacji PTK.
 5. Utrata członkostwa w Asocjacji PTK następuje na skutek rezygnacji, śmierci lub odwołania Członka Asocjacji PTK.
 1. Członek Asocjacji PTK może zrezygnować z członkostwa w Asocjacji PTK poprzez złożenie Zarządowi Asocjacji PTK swojej pisemnej rezygnacji.
 2. Rezygnacja z członkostwa w Grupie Roboczej, Radzie lub Sekcji nie pociąga za sobą utraty członkostwa w Asocjacji PTK.
 3. Skreślenie z listy Członków Asocjacji PTK nie pociąga za sobą utraty członkostwa
  w PTK.
 4. Skreślenie z listy Członków PTK powoduje automatycznie skreślenie z listy Członków Asocjacji PTK.
 5. Z chwilą śmierci Członka Asocjacji PTK członkostwo w Asocjacji PTK ustaje. Członkostwo w Asocjacji PTK nie podlega dziedziczeniu.

Rozdział 5

Składki

§ 10

 1. Członek Asocjacji PTK jest obowiązany do bieżącego uiszczania składek z tytułu członkostwa w PTK.
 2. W przypadku, gdy Członek Asocjacji PTK zalega z płatnościami składek z tytułu członkostwa w PTK za okres dłuższy niż jeden rok, niezależnie od sankcji wynikających z aktów wewnętrznych PTK, w tym statutu PTK, zostaje wyznaczony do skreślenia z listy Członków Asocjacji PTK. Ostateczną decyzję podejmuje Zarząd Asocjacji PTK.
 3. Skreśleni Członkowie Asocjacji PTK z powodu nieopłacenia składek członkowskich w PTK zobowiązani są do zapłaty zaległych składek z tytułu członkostwa w PTK do dnia skreślenia z listy.

Rozdział 6

Środki finansowe i gospodarka finansowa Asocjacji PTK

§ 11

Asocjacja PTK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, pod nadzorem i w ścisłej kooperacji ze służbami finansowymi PTK.

§ 12

 1. Źródłami finansowania Asocjacji PTK są:
 2. środki finansowe i rzeczowe przekazane przez PTK (z budżetu PTK) do wyłącznej dyspozycji Asocjacji PTK;
 3. dochody z tytułu organizacji i prowadzenia przez Asocjację PTK – w ramach PTK – imprez, kongresów, warsztatów tematycznych, kursów lub innych działań związanych z realizacją zadań Asocjacji;
 4. darowizny dokonane na rzecz PTK ale z dyspozycją darczyńcy, iż darowizna ma być przeznaczona na działalność Asocjacji PTK.
 5. Środki finansowe gromadzone są na wydzielonym dla Asocjacji PTK subkoncie PTK.

Rozdział 7

Władze Asocjacji PTK

§ 13

 1. Władzami Asocjacji PTK są:
 2. Walne Zgromadzenie Asocjacji PTK,
 3. Zarząd Asocjacji PTK,
 4. Komisja Rewizyjna Asocjacji PTK.
 5. Członkiem władz Asocjacji PTK może być wyłącznie zwyczajny Członek Asocjacji PTK.
 6. Nie można łączyć członkowstwa w Zarządzie i w Komisji Rewizyjnej, a także Członek Zarządu albo Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie Członkiem Komisji Wyborczej.

Rozdział 8

Walne Zgromadzenie Asocjacji PTK

§ 14

 1. Walne Zgromadzenie Asocjacji PTK tworzą członkowie Asocjacji PTK wpisani na listę Członków Towarzystwa PTK.
 2. Walne Zgromadzenie Asocjacji PTK może być Zwyczajne albo Nadzwyczajne.

§ 15

 1. Walne Zgromadzenia Asocjacji PTK są zwoływane w trybie przyjętym w statucie PTK dla zwoływania Walnego Zgromadzenia/Zebrania Delegatów PTK.
 2. Walne Zgromadzenia Asocjacji PTK mogą się odbywać i podejmować uchwały także w formie konferencji videofonicznych zgodnie z regulaminem zdalnych głosowań przyjętym przez Zarząd Asocjacji PTK, przy wykorzystaniu rozwiązań zapewniających w szczególności udział bezpośredni i na żywo w Walnym Zgromadzeniu Asocjacji PTK, możliwość zachowania tajności głosowania, gdy takie jest wymagane, a także bezpieczeństwo danych. Warunkiem odbycia Walnego Zgromadzenia Asocjacji PTK w formie konferencji videofonicznej on-line, jest wskazanie takiej formy w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Asocjacji PTK.
 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asocjacji PTK odbywa się co dwa lata, w okresie trwania dorocznej Konferencji Asocjacji.
 4. Zawiadomienia o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asocjacji PTK dokonuje Zarząd Asocjacji PTK na stronie internetowej Asocjacji PTK, przynajmniej na 30 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asocjacji PTK.
 5. O wyborze miejsca lub formy Walnego Zgromadzenia decyduje organ zwołujący Walne Zgromadzenie.

§ 16

 1. Walne Zgromadzenie Asocjacji PTK:
  1. powołuje i odwołuje członków władz Asocjacji PTK,
  2. przyjmuje protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia Asocjacji PTK
  3. rozpatruje sprawozdania Zarządu Asocjacji PTK z działalności Asocjacji PTK
  4. rozpatruje sprawozdania Komisji Rewizyjnej Asocjacji PTK z działalności finansowej Asocjacji PTK,
  5. udziela absolutorium członkom ustępującego Zarządu Asocjacji PTK oraz członkom ustępującej Komisji Rewizyjnej Asocjacji PTK,
  6. rozstrzyga w sprawach przedłożonych przez Zarząd Asocjacji PTK;
  7. rozpatruje wnioski złożone przez Członków Asocjacji PTK;
  8. ustala liczbę członków Zarządu Asocjacji PTK, Komisji Rewizyjnej Asocjacji PTK i Komisji Wyborczej na daną kadencję;
  9. dokonuje innych czynności przewidzianych niniejszym regulaminem.
 2. Przedmiotem obrad i głosowania Walnego Zgromadzenia Asocjacji PTK mogą być tylko sprawy objęte porządkiem obrad takiego Zgromadzenia.
 3. Każda z jednostek lub ciał wewnętrznych Asocjacji PTK może przedłożyć na piśmie Sekretarzowi Zarządu Asocjacji PTK, nie później niż na 1 miesiąc przed kolejnym Walnym Zgromadzeniem Asocjacji PTK, propozycję objęcia porządkiem obrad takiego zgromadzenia określonej sprawy, która powinna być przedmiotem obrad zgromadzenia lub poddana pod głosowanie.

§ 17

 1. Zgromadzenie Asocjacji PTK jest władne podejmować decyzje przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby Członków Asocjacji PTK (quorum). W razie braku quorum Walne Zgromadzenie Asocjacji PTK odbywa się w drugim terminie po upływie 15 minut od pierwszego terminu i jest ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nim Członków Asocjacji PTK.
 2. Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszego regulaminu, decyzje Walnego Zgromadzenia Asocjacji PTK podejmowane są w formie uchwał.
 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Asocjacji PTK zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwały dotyczącej rozwiązania Asocjacji PTK, która to uchwała wymaga większości 2/3 głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu Asocjacji PTK Członków Asocjacji PTK.
 4. Uchwały dotyczące wyboru członków Zarządu Asocjacji PTK i Komisji Rewizyjnej Asocjacji PTK – niezależnie od rodzaju funkcji – podejmowane są w głosowaniu tajnym. Do uchwał Walnego Zgromadzenia Członków Asocjacji PTK w innych sprawach osobowych postanowienia zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio.
 5. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszego regulaminu, wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Asocjacji PTK podjętej większością 2/3 głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu Asocjacji PTK i zatwierdzenia przez Zarząd Główny PTK.

§ 18

 1. Posiedzeniom Walnego Zgromadzenia Asocjacji PTK przewodniczy przewodniczący, wybrany na początku zgromadzenia, zwykłą większością głosów obecnych Członków Asocjacji PTK.
 2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Asocjacji PTK odpowiedzialny jest za prawidłowy przebieg Walnego Zgromadzenia Członków Asocjacji PTK.
 3. Na początku Walnego Zgromadzenia Asocjacji PTK sporządzana jest lista obecności uczestników takiego zgromadzenia posiadających prawo głosu na tym zgromadzeniu, którą podpisuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Asocjacji PTK.

§ 19

 1. Z posiedzeń Walnego Zgromadzenia Asocjacji PTK sporządzane są protokoły, według przyjętego wzoru, które włączane są do księgi protokołów posiedzeń Walnego Zgromadzenia Asocjacji PTK.
 2. Protokół z posiedzenia Walnego Zgromadzenia Asocjacji PTK podpisują Przewodniczący i Sekretarz Walnego Zgromadzenia Asocjacji PTK, wybrany na początku posiedzenia spośród uczestników Zgromadzenia.
 3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Asocjacji PTK wciągane są do protokołu
  z posiedzenia Walnego Zgromadzenia Asocjacji PTK i podpisywane są przez Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia Asocjacji PTK.

Rozdział 9

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asocjacji PTK

§ 20

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asocjacji PTK obejmujące porządkiem obrad wybory
  do Zarządu Asocjacji odbywa w okresie 12 (dwunastu) miesięcy kalendarzowych poprzedzających wybory do Zarządu Głównego PTK, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym odbywanie wyborów do Zarządu Głównego PTK.
 2. Z zastrzeżeniem ustępu poprzedzającego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asocjacji PTK odbywa się co dwa lata w okresie poprzedzającym odbycie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTK.

§ 21

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asocjacji PTK obraduje we wszelkich sprawach Asocjacji PTK objętych porządkiem obrad Zgromadzenia i z tym zastrzeżeniem, że do wyłącznej kompetencji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asocjacji PTK należy podejmowanie, uchwał w sprawie:

 1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Asocjacji PTK z działalności Asocjacji PTK,
 2. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej Asocjacji PTK w zakresie działalności finansowej Asocjacji PTK,
 3. wyboru członków Zarządu Asocjacji PTK po upływie kadencji; wybory uzupełniające mogą być przeprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asocjacji PTK,
 4. wyboru członków Komisji Wyborczej po upływie kadencji; wybory uzupełniające mogą być przeprowadzone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Asocjacji PTK,
 5. wyboru członków Komisji Rewizyjnej Asocjacji PTK po upływie kadencji,
 6. udzielania absolutorium członkom ustępującego Zarządu Asocjacji PTK za okres sprawowania przez nich funkcji,
 7. udzielania absolutorium członkom ustępującej Komisji Rewizyjnej Asocjacji PTK za okres sprawowania przez nich funkcji;
 8. udzielania absolutorium członkom Komisji Wyborczej Asocjacji PTK za okres sprawowania przez nich funkcji,
 9. ustalania liczby członków Zarządu Asocjacji PTK, Komisji Rewizyjnej Asocjacji PTK i Komisji Wyborczej na daną kadencję.

Rozdział 10

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asocjacji PTK

§ 22

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Asocjacji PTK jest zwoływane przez Zarząd Asocjacji PTK na wniosek zawierający przedmiot wymagający obrad Walnego Zgromadzenia Asocjacji PTK, zgłoszony przez: członka Zarządu Asocjacji PTK, Sekcję, Radę, Grupę Roboczą lub co najmniej 50 członków Asocjacji PTK.

Rozdział 11

Zarząd

§ 23

 1. Zarząd Asocjacji PTK kieruje pracami Asocjacji PTK i reprezentuje Asocjację PTK
  w stosunkach ze wszystkimi jednostkami i władzami PTK.
 2. W skład Zarządu Asocjacji PTK wchodzi od 5 do 10 członków. Ostateczną liczbę Członków Zarządu Asocjacji PTK w danej kadencji ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asocjacji PTK.
 1. Żaden z Członków Zarządu Asocjacji PTK nie otrzymuje wynagrodzenia z tytułu sprawowania swojej funkcji.
 2. Każdy Członek Zarządu Asocjacji PTK jest uprawniony do otrzymania zwrotu
  udokumentowanych kosztów podróży, poniesionych w związku z wykonywaniem swoich obowiązków.

§ 24

 1. Członkami Zarządu Asocjacji PTK są:
 1. Przewodniczący,
 2. Poprzedni Przewodniczący,
 3. Przewodniczący-Elekt
 4. pozostali Członkowie Zarządu Asocjacji PTK w liczbie od 2 do 7, w tym Sekretarz i Skarbnik.
 1. Członkowie Zarządu Asocjacji PTK są wybierani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Asocjacji PTK zwykłą większością głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu Członków Asocjacji PTK, przy czym:
 1. Przewodniczący-Elekt jest wybierany odrębnie, ze wskazaniem, że chodzi
  o wybór Przewodniczącego-Elekta i przed wyborami pozostałych Członków Zarządu Asocjacji PTK; osoba niewybrana na Przewodniczącego-Elekta może kandydować do Zarządu Asocjacji PTK;
 2. Przewodniczący-Elekt – po upływie swojej kadencji – zostaje automatycznie (bez dokonywania wyboru przez Walne Zgromadzenie Asocjacji PTK) Przewodniczącym Zarządu Asocjacji PTK nowej kadencji;
 3. Poprzednim Przewodniczącym Zarządu nowej kadencji staje się automatycznie (bez dokonywania wyboru przez Walne Zgromadzenie Asocjacji PTK) Przewodniczący Zarządu poprzedniej kadencji.
 1. Kadencja członków Zarządu Asocjacji PTK trwa 2 lata (z wyłączeniem pierwszej kadencji członków Zarządu Asocjacji) i jest wspólna dla wszystkich Członków Zarządu Asocjacji PTK.
 2. Kadencja członków Zarządu Asocjacji PTK rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia kadencji członków Zarządu Głównego PTK.
 3. Przewodniczącym Zarządu Asocjacji PTK można być tylko przez 1 (jedną) kadencję.
 4. Zarząd Asocjacji wybiera Sekretarza i Skarbnika spośród członków Zarządu Asocjacji, wybranych przez Walne Zgromadzenie Asocjacji.

§ 25

Na posiedzenia Zarządu Asocjacji PTK mogą być zapraszane osoby spoza Zarządu Asocjacji PTK. Zaproszone osoby mają wyłącznie głos doradczy.

§ 26

 1. Odwołanie, rezygnacja lub śmierć członka Zarządu Asocjacji PTK w trakcie trwania kadencji, skutkuje wygaśnięciem mandatu członka Zarządu Asocjacji PTK
  i koniecznością przeprowadzenia wyborów uzupełniających. Przy czym:

  1. wybory uzupełniające zarządza Komisja Rewizyjna Asocjacji w terminie dwóch tygodni od chwili uzyskania informacji o zaistniałej okoliczności uzasadniającej przeprowadzenie wyborów;
  2. wybory uzupełniające powinny odbyć się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Asocjacji PTK, nie później jednak niż w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od ich zarządzenia przez Komisję Rewizyjną Asocjacji PTK.
 2. Niezależnie od postanowień ustępu poprzedzającego w przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu Asocjacji PTK w trakcie trwania kadencji, pozostałym osobom wchodzącym w skład Zarządu Asocjacji PTK przysługuje prawo powołania nowego członka na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia Asocjacji PTK. W razie niemożliwości sprawowania czynności przez członka Zarządu Asocjacji PTK w trakcie trwania kadencji pozostałym osobom wchodzącym w skład Zarządu Asocjacji PTK przysługuje prawo powierzenia obowiązków członka Zarządu Asocjacji PTK osobie będącej członkiem Asocjacji na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia Asocjacji PTK. Liczba osób powołanych w trybie przewidzianym niniejszym punktem nie może przekraczać 1/3 składu Zarządu Asocjacji PTK pochodzącego z wyboru na zasadach ogólnych.
 3. Niezależnie od postanowień ustępów poprzedzających niniejszego paragrafu,
  w przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci lub niemożności sprawowania funkcji Przewodniczącego, Przewodniczącego-Elekta lub Poprzedniego Przewodniczącego w trakcie trwania kadencji Zarządu Asocjacji PTK, pozostałym członkom Zarządu Asocjacji PTK przysługuje prawo powierzenia pełnienia funkcji odpowiednio: Przewodniczącego, Przewodniczącego-Elekta lub Poprzedniego Przewodniczącego osobom spośród dotychczasowych członków Zarządu Asocjacji PTK, na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia Asocjacji PTK. W takim przypadku Komisja Rewizyjna Asocjacji PTK, na wniosek pozostałych członków Zarządu Asocjacji PTK ustala nową liczbę członków Zarządu Asocjacji PTK, na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia Asocjacji PTK, jednak liczba członków Zarządu Asocjacji PTK ustalona przez Komisję Rewizyjną Asocjacji PTK nie może przekroczyć liczby wskazanej w § 23 ust.2 w zw. z § 24 niniejszego regulaminu

§ 27

 1. Posiedzenia Zarządu Asocjacji PTK zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy członków Zarządu Asocjacji PTK – tak często, jak wymagają tego interesy Asocjacji PTK, jednak nie rzadziej niż cztery razy w roku kalendarzowym.
 2. Posiedzenia Zarządu Asocjacji PTK odbywają się w Warszawie lub, za zgodą przynajmniej połowy członków Zarządu Asocjacji PTK, w innym miejscu.
 3. Porządek obrad posiedzenia Zarządu Asocjacji PTK przygotowuje Sekretarz Zarządu Asocjacji PTK we współpracy z Przewodniczącym Zarządu Asocjacji PTK.
 4. Ostateczny porządek obrad można przyjąć na początku posiedzenia Zarządu Asocjacji PTK.
 5. Zarząd Asocjacji PTK może podejmować uchwały także bez odbycia posiedzenia, podczas konferencji telefonicznych lub videofonicznych, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Asocjacji PTK zostali zawiadomieni o terminie telekonferencji oraz
  o porządku obrad w sposób umożliwiający wzięcie w niej udziału, zgodnie
  z regulaminem zdalnych głosowań przyjętym przez Zarząd Asocjacji PTK.
 6. Zarząd Asocjacji PTK może również podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia, w drodze podpisania przez wszystkich członków Zarządu Asocjacji PTK tekstu proponowanej uchwały.

§ 28

 1. Uchwały Zarządu Asocjacji PTK zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu Asocjacji.
 2. Dla podejmowania wiążących decyzji w posiedzeniu Zarządu Asocjacji PTK musi uczestniczyć co najmniej połowa członków Zarządu Asocjacji PTK.
 3. Zarząd Asocjacji PTK uprawniony podjąć uchwały bez odbycia posiedzenia, w drodze podpisania przez wszystkich członków Zarządu Asocjacji tekstu zaproponowanej uchwały.
 4. Każdemu członkowi Zarządu Asocjacji PTK przysługuje jeden głos. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 5. Prawa głosu nie można wykonywać przez pełnomocnika.
 6. Zarząd Asocjacji PTK może odbyć posiedzenie i podejmować uchwały podczas konferencji telefonicznych lub videofonicznych, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Asocjacji zostali zawiadomieni o terminie posiedzenia w formie konferencji oraz
  o porządku obrad w sposób umożliwiający wzięcie udziału w takim posiedzeniu.

§ 29

 1. Uchwały Zarządu Asocjacji PTK są utrwalane w protokołach przygotowywanych według ustalonego wzoru a następnie podpisywane co najmniej przez Przewodniczącego i Sekretarza i wciągane do księgi protokołów Zarządu Asocjacji PTK.
 2. Księga protokołów Zarządu Asocjacji PTK jest prowadzona przez Sekretarza
  i przechowywana w miejscu wskazanym przez Zarząd Asocjacji PTK.
 3. Odpisy uchwał i protokołów posiedzeń Zarządu Asocjacji PTK przekazywane są przez Sekretarza niezwłocznie do siedziby Zarządu Głównego PTK.
 4. Protokoły z posiedzeń Zarządu Asocjacji PTK są umieszczanie na stronie internetowej Asocjacji PTK.

§ 30

 1. Zarząd Asocjacji PTK jest uprawniony i obowiązany do działania we wszelkich sprawach Asocjacji PTK, nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz Asocjacji PTK.
 2. Do zadań Zarządu Asocjacji PTK należy w szczególności:
  1. sporządzanie i dokonywanie zmian w aktach wewnętrznych Asocjacji PTK,
  2. koordynacja sprawnego funkcjonowania Asocjacji PTK,
  3. bieżąca współpraca ze wszystkim jednostkami i ciałami wewnętrznymi działającymi w Asocjacji PTK,
  4. bieżąca współpraca ze wszystkim władzami PTK,
  5. zarządzenie majątkiem Asocjacji PTK,
  6. odbywanie posiedzeń co najmniej 4 razy w roku,
  7. przygotowywanie co najmniej jeden raz w roku sprawozdania z działalności statutowej i finansowej Asocjacji PTK w poprzednim roku obrotowym w celu przedstawienia go w terminie do 30 marca przez Przewodniczącego Zarządowi Głównemu PTK;
  8. przedstawienie sprawozdania z działalności statutowej i finansowej Asocjacji PTK Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Asocjacji PTK,
  9. opiniowanie wniosków o zmianę niniejszego regulaminu,
  10. rozstrzyganie sporów w pierwszej instancji pomiędzy członkami Asocjacji PTK,
  11. opiniowanie i zatwierdzanie regulaminów działania Grup Roboczych, Rad
   i Sekcji,
  12. opiniowanie wniosków o zmianę niniejszego regulaminu i nadawanie im statusu Uzasadnionego wniosku w rozumieniu § 34 ust. 3 i 4 niniejszego regulaminu,
 3. Do zadań Przewodniczącego Zarządu Asocjacji PTK należy:
  1. kierowanie pracami Zarządu Asocjacji PTK,
  2. zapraszanie na posiedzenia Zarządu Asocjacji PTK,
  3. otwieranie, prowadzenie i zamykanie posiedzeń Zarządu Asocjacji PTK,
  4. zwoływanie Walnych Zgromadzeń Asocjacji PTK,
  5. otwieranie obrad Walnego Zgromadzenia Asocjacji PTK,
  6. podejmowanie wszelkich czynności zarządczych w Asocjacji PTK,
  7. podejmowanie decyzji o podjęciu uchwały w formie obiegowej
   i poinformowanie o tym fakcie pozostałych członków Zarządu Asocjacji PTK,
  8. występowanie do Zarządu Głównego PTK o dodatkowe pełnomocnictwa do dysponowania środkami finansowymi PTK związanymi z działalnością Asocjacji PTK dla dwóch innych niż Przewodniczący i Sekretarz Zarządu Asocjacji PTK członków Zarządu Asocjacji PTK; pełnomocnictwa te udzielane są przez Prezesa i Skarbnika Zarządu Głównego PTK.
 1. Do zadań Sekretarza Zarządu Asocjacji PTK należy:
  1. prowadzenie listy członków Asocjacji PTK,
  2. prowadzenie archiwum Asocjacji PTK,
  3. sporządzanie protokołów z posiedzeń Zarządu Asocjacji PTK,
  4. bieżące kontakty z Sekretarzem Zarządu Głównego PTK i przekazywanie mu odpisów wszelkich aktów wewnętrznych Asocjacji PTK i protokołów posiedzeń władz Asocjacji PTK,
  5. opracowywanie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Asocjacji PTK,
  6. opracowywanie porządku obrad posiedzeń Zarządu Asocjacji PTK,
  7. nadzór nad prowadzeniem strony internetowej Asocjacji PTK
 2. Do zadań Skarbnika Zarządu Asocjacji PTK należy:
  1. wraz z Przewodniczącym Zarządu Asocjacji PTK zarządzanie finansami Asocjacji PTK,
  2. bieżący kontakt ze Skarbnikiem PTK,
  3. bieżący kontakt z Komisją Rewizyjną Asocjacji PTK,
  4. bieżący kontakt z księgowością PTK,

bieżące przekazywanie wszelkich dokumentów i dowodów księgowych
w terminach umożliwiających PTK rzetelne i prawidłowe prowadzenie księgowości PTK.

Rozdział 12

Komisja Rewizyjna Asocjacji PTK

§ 31

 1. W skład Komisji Rewizyjnej Asocjacji PTK wchodzi do 3-5 członków wybieranych
  i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Asocjacji PTK. Ostateczną liczbę członków Komisji Rewizyjnej danej kadencji ustala Zwyczajne Walne Zgromadzenie Asocjacji PTK.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Asocjacji PTK (za wyłączeniem członków Komisji Rewizyjnej Asocjacji PTK pierwszej kadencji) są wybierani na Walnym Zgromadzeniu Asocjacji PTK, na którym odbywają się wybory do Zarządu Asocjacji PTK, spośród kandydatów zgłoszonych przez ustępującą Komisję Rewizyjną Asocjacji PTK i Walne Zgromadzenie Asocjacji PTK.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Asocjacji PTK mogą być odwołani przez Walne Zgromadzenie Asocjacji PTK.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej Asocjacji PTK wybierają spośród siebie Przewodniczącego na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Asocjacji PTK.
 5. Żaden z członków Komisji Rewizyjnej Asocjacji PTK nie otrzymuje wynagrodzenia
  z tytułu sprawowania swojej funkcji.
 6. Każdy członek Komisji Rewizyjnej Asocjacji PTK jest uprawniony do otrzymania zwrotu udokumentowanych kosztów podróży, poniesionych w związku
  z wykonywaniem swoich obowiązków.

§ 32

 1. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej Asocjacji PTK (za wyłączeniem członków Komisji Rewizyjnej pierwszej kadencji) trwa 2 lata i jest wspólna dla wszystkich członków Komisji Rewizyjnej przez okres wspólnej dwuletniej kadencji Zarządu Asocjacji PTK.
 2. Kadencja Komisji Rewizyjnej Asocjacji PTK rozpoczyna się z dniem rozpoczęcia kadencji członków Zarządu Asocjacji PTK, zgodnie z § 24 ust. 3 niniejszego regulaminu.
 3. Zadaniem Komisji Rewizyjnej Asocjacji PTK jest sprawowanie nadzoru i stałej kontroli nad gospodarką finansową Asocjacji PTK, w tym nad przestrzeganiem polityki i procedur finansowych PTK.
 4. Komisja Rewizyjna Asocjacji PTK przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Asocjacji PTK sprawozdanie finansowe Asocjacji PTK za poprzedni rok obrotowy, którego dodatkowy egzemplarz przekazuje Komisji Rewizyjnej PTK.
 5. Komisja Rewizyjna Asocjacji PTK po dokonaniu oceny działalności statutowej
  i finansowej Asocjacji PTK przedstawia Walnemu Zgromadzeniu wnioski, w tym między innymi w przedmiocie udzielenia lub odmowy udzielenia członkom Zarządu Asocjacji PTK absolutorium.
 6. Komisja Rewizyjna Asocjacji PTK obraduje na posiedzeniach, które odbywają się przynajmniej jeden raz w roku.
 7. Uchwały Komisji Rewizyjnej Asocjacji PTK zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Asocjacji co najmniej połowy członków.
 8. Komisja Rewizyjna Asocjacji PTK uprawniona jest do podejmowania uchwał bez odbycia posiedzenia w drodze podpisania przez wszystkich członków Komisji Rewizyjnej Asocjacji PTK tekstu zaproponowanej uchwały.
 9. Komisja Rewizyjna Asocjacji PTK może odbyć posiedzenie i podejmować uchwały podczas konferencji telefonicznych lub videofonicznych, jeżeli wszyscy członkowie Komisji zostali zawiadomieni o terminie posiedzenia w formie konferencji oraz
  o porządku obrad w sposób umożliwiający wzięcie udziału w takim posiedzeniu.

§ 33

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej Asocjacji PTK nie mogą być członkami Zarządu Asocjacji.
 2. Odwołanie, rezygnacja, śmierć członka Komisji Rewizyjnej Asocjacji PTK w trakcie trwania kadencji skutkuje koniecznością przeprowadzenia wyborów uzupełniających.
 3.  Wybory uzupełniające powinny odbyć się na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Asocjacji PTK, nie później jednak niż w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od zaistnienia okoliczności uzasadniających ich zarządzenie, o których mowa w ustępie poprzedzającym.
 4. Niezależnie od postanowień ustępów 2 i 3 powyżej, w przypadku odwołania, rezygnacji, śmierci członka Komisji Rewizyjnej Asocjacji PTK w trakcie trwania kadencji, pozostałym członkom Komisji Rewizyjnej Asocjacji PTK przysługuje prawo powołania nowego członka na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia Asocjacji PTK.
 5. W przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka Komisji Rewizyjnej Asocjacji PTK, pozostałym członkom Komisji Rewizyjnej Asocjacji PTK przysługuje prawo powierzenia obowiązków członka Komisji Rewizyjnej Asocjacji osobie będącej członkiem Asocjacji PTK na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia Asocjacji PTK. Liczba osób powołanych w trakcie trwania kadencji Komisji Rewizyjnej Asocjacji PTK w trybie przewidzianym w ustępie poprzedzającym
  i niniejszym, nie może przekraczać łącznie ½ składu Komisji Rewizyjnej Asocjacji PTK pochodzących z wyboru na zasadach ogólnych.

Rozdział 13

Zmiany regulaminu

§ 34

 1. Z zastrzeżeniem postanowienia § 17 ust. 5 niniejszego regulaminu, wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Asocjacji PTK zatwierdzonej przez Zarząd Główny PTK.
 2. Wszelkie uchwały w sprawie zmiany niniejszego regulaminu podejmowane są:
 3. na wniosek Zarządu Asocjacji PTK,
 4. na uzasadniony wniosek („Uzasadniony wniosek”).
 5. Wniosek o zmianę niniejszego regulaminu jest Uzasadnionym wnioskiem
  w przypadku spełnienia łącznie następujących przesłanek:
 6. wniosek jest poparty przez co najmniej 50 członków Asocjacji PTK;
 7. wniosek został przedłożony Zarządowi Asocjacji PTK najpóźniej na
  6 miesięcy przed terminem Walnego Zgromadzenia Asocjacji PTK;
 8. wniosek został zatwierdzony przez Zarząd Asocjacji PTK jako zgodny
  z zasadami i celami działania Asocjacji PTK, przy czym Zarząd Asocjacji PTK ma 2 miesiące na zatwierdzenie albo odrzucenie wniosku; odrzucenie wniosku wymaga uzasadnienia.
 9. Propozycje zmian niniejszego regulaminu przekazywane są wszystkim wewnętrznym jednostkom Asocjacji PTK przez Sekretarza Zarządu Asocjacji PTK.

Rozdział 14

Kontrola nad Asocjacją PTK

§ 35

 1. Kontrolę nad całością działalności Asocjacji PTK sprawuje Zarząd Główny PTK, który w ramach sprawowanego nadzoru może żądać udzielenia wszelkich informacji
  i dokumentów związanych z działalnością Asocjacji PTK.
 2. Kontrolę nad działalnością Komisji Rewizyjnej Asocjacji PTK sprawuje Komisja Rewizyjna PTK.

Rozdział 15

Likwidacja Asocjacji PTK

§ 36

 1. Likwidacja Asocjacji PTK może nastąpić dobrowolnie albo przymusowo.
 2. Dobrowolna likwidacja Asocjacji PTK następuje większością 2/3 głosów Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asocjacji PTK i jest skuteczna z chwilą zatwierdzenia w drodze uchwały przez Zarząd Główny PTK.
 3. Przymusowa likwidacja Asocjacji PTK następuje na mocy uchwały Zarządu Głównego PTK.
 4. W przypadku likwidacji Asocjacji PTK Komisja Rewizyjna Asocjacji PTK i Zarząd Asocjacji PTK sporządzają raport z działalności Asocjacji PTK i dokonują rozliczeń
  z PTK, a w szczególności przekazują wszelkie informacje i dokumenty Asocjacji PTK Zarządowi Głównemu PTK.

Rozdział 16

Ukonstytuowanie Asocjacji

§ 37

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez Zarząd Główny PTK, z tym że Asocjację PTK uznaje się za ukonstytuowaną z dniem jej wpisania jako terenowej jednostki organizacyjnej PTK do rejestrów Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych dla PTK.

Rozdział 17

Pierwsze władze

§ 38

 1. Kadencja wspólna pierwszego Zarządu Asocjacji PTK, pierwszej Komisji Rewizyjnej Asocjacji PTK i pierwszej Komisji Wyborczej Asocjacji PTK (jeśli podjęta zostanie uchwała o powołaniu Komisji Wyborczej) rozpoczyna się z dniem ukonstytuowania się Asocjacji PTK i trwa do dnia, w którym rozpoczyna się kadencja członków Zarządu Asocjacji i Komisji Rewizyjnej wybranych po raz pierwszy od ukonstytuowania się Asocjacji.
 1. Członków Komisji Rewizyjnej Asocjacji PTK pierwszej kadencji wybiera Walne Zgromadzenie przekształcanej Sekcji w liczbie od 3-5 ustalonej przez Walne Zgromadzenie przekształcanej Sekcji.
 2. Wszyscy członkowie Zarządu przekształcanej Sekcji stają się automatycznie członkami Zarządu Asocjacji PTK pierwszej kadencji, z tym że:
  1. Przewodniczący Zarządu przekształcanej Sekcji staje się Przewodniczącym Zarządu Asocjacji;
  2. zastępca Przewodniczącego Sekcji, w tym pełniący funkcję Przewodniczącego-Elekta Zarządu przekształcanej Sekcji staje się Przewodniczącym-Elektem Zarządu Asocjacji;
  3. ustępujący Przewodniczący Zarządu przekształcanej Sekcji staje się Poprzednim Przewodniczącym Zarządu Asocjacji.